banner groter

  ARTIKEL 1 ALGEMEEN
  De bewindvoering geschiedt volgens de regelingen zoals in dit reglement omschreven.

  ARTIKEL 2 AANVANG BEWINDVOERING
  Bij de aanvang van de onderbewindstelling verstrekt de rechthebbende aan de bewindvoerder alle nodige informatie en documenten, welke voor bewindvoering noodzakelijk zijn.

  ARTIKEL 3 BEGINBALANS
  Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder een beginbalans indienen bij het kantongerecht. In de beginbalans worden opgenomen de bezittingen en schulden van de rechthebbende (BW art. 1:436 lid 1).

  ARTIKEL 4 REGISTERGOEDEREN
  Bij aanwezigheid van onroerend goed zal de bewindvoerder zorg dragen voor aantekening van de onderbewindstelling in het openbaar register (kadaster) (BW art. 1:436 lid 3).

  ARTIKEL 5 BEHEERREKENING
  Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op naam van de rechthebbende geopend. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze bankrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening (BW art. 1:436 lid 4).

  ARTIKEL 6 BUDGET
  Binnen drie maanden na de aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder een begroting op.

  ARTIKEL 7 INKOMEN
  1. De rechthebbende, indien daartoe in staat, draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn inkomen.
  2. De rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor het inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit uitkering.

  ARTIKEL 8 UITGAVEN
  1. De bewindvoerder verricht de uitgaven overeenkomstig de opgestelde begroting. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de huisvestingslasten, de noodzakelijke verzekeringen en overige vaste lasten.
  2. De bewindvoerder verstrekt de rechthebbende wekelijks of maandelijks leefgeld op een daartoe bestemde bankrekening.

  ARTIKEL 9 SCHULDEN
  Bij de aanvang van de bewindvoering inventariseert de bewindvoerder de schulden van de rechthebbende. Hij stelt de schuldeisers schriftelijk op de hoogte van de onderbewindstelling.

  ARTIKEL 10 AFLOSSINGSCAPACITEIT
  De bewindvoerder berekent de aflossingscapaciteit van de rechthebbende conform de bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artikel 2:475 e.v.

  ARTIKEL 11 AFLOSSINGSREGELING
  De bewindvoerder zorgt voor een (tijdelijke) schuldbemiddeling. Hierbij wordt rekening gehouden met c.q. uitgegaan van de aflossingscapaciteit zoals berekend conform art. 10.

  ARTIKEL 12 POSITIE SCHULDEISERS
  De onderbewindstelling wijzigt de positie van de schuldeisers niet. De rechtsmiddelen die hen ten dienste staan blijven van kracht.

  ARTIKEL 13 PRIVACY
  De gegevens van de klanten worden geregistreerd. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de klant is of uit de aard der bewindvoering voortvloeit.

  ARTIKEL 14 INFORMATIE
  De bewindvoerder verstrekt de navolgende informatie aan de rechthebbende:
  1. De bij het kantongerecht ingediende beginbalans.
  2. De opgestelde begroting, met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld.
  3. Iedere maand een bankafschrift van de in artikel 5 genoemde bewindvoerdersrekening, indien gewenst.

  ARTIKEL 15 REKENING EN VERANTWOORDING
  1. Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de rechthebbende, indien de rechthebbende in staat moet worden geacht de rekening op te nemen (BW art. 1:445).
  2. De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter, met indien mogelijk de akkoordverklaring van de rechthebbende.
  3. In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald waarin de rekening en verantwoording op het kantongerecht moet worden ingeleverd.
  4. Het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari t/m 31 december.

  ARTIKEL 16 BEREIKBAARHEID
  Ten behoeve van de rechthebbende is de bewindvoerder telefonisch bereikbaar op de aan hem schriftelijk kenbaar gemaakte vaste tijden. Voorts is de bewindvoerder altijd schriftelijk te benaderen.

  ARTIKEL 17 SLOTBEPALING
  Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling.

  ARTIKEL 18
  Indien de klant van mening is dat zijn/haar belangen niet voldoende behartigd worden of dat dit reglement door de bewindvoerder niet (goed) wordt gevolgd, dan bestaat de mogelijkheid om dit aan te geven bij Verhees Bewindvoering.

  nbbi

   

  Contact

  Postbus 85
  5750 AB Deurne
  Tel: 0493-312566
  E-mail: info@verheesbewindvoering.nl

  Wij zijn voor u telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.