Reglement 3

ARTIKEL 14 INFORMATIE
De bewindvoerder verstrekt de navolgende informatie aan de rechthebbende:
1.    De bij het kantongerecht ingediende beginbalans.
2.    De opgestelde begroting, met daarin opgenomen het afgesproken leefgeld.
3.    Iedere maand een bankafschrift van de in artikel 5 genoemde bewindvoerdersrekening, indien gewenst.

ARTIKEL 15 REKENING EN VERANTWOORDING
1.    Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt door de bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de rechthebbende, indien de rechthebbende in staat moet worden geacht de rekening op te nemen (BW art. 1:445).
2.    De rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de kantonrechter, met indien mogelijk de akkoordverklaring van de rechthebbende.
3.    In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald waarin de rekening en verantwoording op het kantongerecht moet worden ingeleverd.
4.    Het boekjaar van de rekening en verantwoording loopt van 1 januari t/m 31 december.

ARTIKEL 16 BEREIKBAARHEID
Ten behoeve van de rechthebbende is de bewindvoerder telefonisch bereikbaar op de aan hem schriftelijk kenbaar gemaakte vaste tijden. Voorts is de bewindvoerder altijd schriftelijk te benaderen.

ARTIKEL 17 SLOTBEPALING
Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige wettelijke bepaling.

ARTIKEL 18
Indien de klant van mening is dat zijn/haar belangen niet voldoende behartigd worden of dat dit reglement door de bewindvoerder niet (goed) wordt gevolgd, dan bestaat de mogelijkheid om dit aan te geven bij Verhees Bewindvoering.