Reglement

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
De bewindvoering geschiedt volgens de regelingen zoals in dit reglement omschreven.

ARTIKEL 2 AANVANG BEWINDVOERING
Bij de aanvang van de onderbewindstelling verstrekt de rechthebbende aan de bewindvoerder alle nodige informatie en documenten, welke voor bewindvoering noodzakelijk zijn.

ARTIKEL 3 BEGINBALANS
Binnen twee maanden na de aanvang van de onderbewindstelling zal de bewindvoerder een beginbalans indienen bij het kantongerecht. In de beginbalans worden opgenomen de bezittingen en schulden van de rechthebbende (BW art. 1:436 lid 1).

ARTIKEL 4 REGISTERGOEDEREN
Bij aanwezigheid van onroerend goed zal de bewindvoerder zorg dragen voor aantekening van de onderbewindstelling in het openbaar register (kadaster) (BW art. 1:436 lid 3).

ARTIKEL 5 BEHEERREKENING
Bij de aanvang van het bewind wordt door de bewindvoerder een bankrekening op naam van de rechthebbende geopend. Alle inkomsten en uitgaven van het bewind geschieden via deze bankrekening. De bewindvoerder voert het beheer over deze bankrekening (BW art. 1:436 lid 4).

ARTIKEL 6 BUDGET
Binnen drie maanden na de aanvang van de onderbewindstelling stelt de bewindvoerder een begroting op.

ARTIKEL 7 INKOMEN
1.    De rechthebbende, indien daartoe in staat, draagt er zorg voor dat de bewindvoerder steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn inkomen.
2.    De rechthebbende dient, indien daartoe in staat, zelf voor het inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit uitkering.